Khách hàng nói về chúng tôi

Customer’s Voice

Interview

/ Khách hàng nói về chúng tôi

Customer voice Vi 01

【Diện tích】1500 m2 【Lĩnh vực】Nghiên cứu, phát triển phần mềm tích hợp; Tích hợp và nghiên cứu hệ thống.

to-top